The cBioPortal for cancer genomics Meeting Abstract


Authors: Gao, J.; Mazor, T.; Abeshouse, A.; Ciftci, E.; de Bruijn, I.; Gross, B.; Kalletla, K.; Kumari, P.; Kundra, R.; Lindsay, J.; Lisman, A.; Lukasse, P.; Madupuri, R.; Ochoa, A.; Plantalech, O.; Raman, P.; Schaeffer, F.; Sheridan, R.; Su, J.; Sumer, S. O.; Sun, Y.; Tan, S.; van Hagen, S.; Wang, A.; Wilson, M.; Zhang, H.; Zhao, G.; Zhu, K.; van Bochove, K.; Dogrusoz, U.; Pugh, T. J.; Resnick, A.; Sander, C.; Cerami, E.; Schultz, N.
Abstract Title: The cBioPortal for cancer genomics
Meeting Title: 110th Annual Meeting of the American Association for Cancer Research (AACR)
Journal Title: Cancer Research
Volume: 79
Issue: 13 Suppl.
Meeting Dates: 2019 Mar 29-Apr 3
Meeting Location: Atlanta, GA
ISSN: 0008-5472
Publisher: American Association for Cancer Research  
Date Published: 2019-07-01
Language: English
ACCESSION: WOS:000488129903010
DOI: 10.1158/1538-7445.Am2019-910
PROVIDER: wos
Notes: Meeting Abstract: 910 -- Source: Wos
Altmetric
Citation Impact
MSK Authors
 1. Jianjiong Gao
  98 Gao
 2. Nikolaus D Schultz
  321 Schultz
 3. Benjamin E Gross
  34 Gross
 4. Manda E Wilson
  10 Wilson
 5. Selcuk Onur Sumer
  25 Sumer
 6. Yichao Sun
  17 Sun
 7. Ritika  Kundra
  48 Kundra
 8. Hongxin Zhang
  23 Zhang
 9. Angelica Ochoa
  14 Ochoa
 10. Aaron Samuel Lisman
  4 Lisman
 11. Jing Su
  4 Su
 12. Avery J Wang
  5 Wang
 13. Gaofei Zhao
  3 Zhao