The cBioPortal for cancer genomics Meeting Abstract


Authors: Gao, J.; Mazor, T.; Abeshouse, A.; Ciftci, E.; de Bruijn, I.; Gross, B.; Kalletla, K.; Kumari, P.; Kundra, R.; Lindsay, J.; Lisman, A.; Lukasse, P.; Madupuri, R.; Ochoa, A.; Plantalech, O.; Raman, P.; Schaeffer, F.; Sheridan, R.; Su, J.; Sumer, S. O.; Sun, Y.; Tan, S.; van Hagen, S.; Wang, A.; Wilson, M.; Zhang, H.; Zhao, G.; Zhu, K.; van Bochove, K.; Dogrusoz, U.; Pugh, T. J.; Resnick, A.; Sander, C.; Cerami, E.; Schultz, N.
Abstract Title: The cBioPortal for cancer genomics
Meeting Title: 110th Annual Meeting of the American Association for Cancer Research (AACR)
Journal Title: Cancer Research
Volume: 79
Issue: 13 Suppl.
Meeting Dates: 2019 Mar 29-Apr 3
Meeting Location: Atlanta, GA
ISSN: 0008-5472
Publisher: American Association for Cancer Research  
Date Published: 2019-07-01
Language: English
ACCESSION: WOS:000488129903010
DOI: 10.1158/1538-7445.Am2019-910
PROVIDER: wos
Notes: Meeting Abstract: 910 -- Source: Wos
Altmetric
Citation Impact
MSK Authors
 1. Jianjiong Gao
  83 Gao
 2. Nikolaus D Schultz
  283 Schultz
 3. Benjamin E Gross
  31 Gross
 4. Manda E Wilson
  7 Wilson
 5. Selcuk Onur Sumer
  23 Sumer
 6. Yichao Sun
  14 Sun
 7. Ritika  Kundra
  36 Kundra
 8. Hongxin Zhang
  14 Zhang
 9. Angelica Ochoa
  10 Ochoa
 10. Aaron Samuel Lisman
  2 Lisman
 11. Jing Su
  2 Su
 12. Avery J Wang
  2 Wang
 13. Gaofei Zhao
  1 Zhao